شخصیت های شاهنامه – قباد برادر قارن

کس از نامدارانش پاسخ نداد – مگر پیرگشته دلاور قباد

نام : قباد

مرگ قباد : بدست بارمان تورانی در نبرد اول نوذر و افراسیاب

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد

لقب های قباد : قباد پیر

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر قباد : کاوه آهنگر

برادر قباد : قارن

توضیحات شخصیت :

قباد (قباد پیر) از نامداران ری و برادر بزرگ قارن در شاهنامه است. او از چهره های زرتشتی زمان نوذر است که به آموزه های کیش زرتشت و تعلیمات اوستا اهتمام ویژه داشته است. دوران حیات او پیش از کیقباد مشهور بوده و بدوران منوچهر مورخ است. قباد به گفته خویش از زمان منوچهر در میادین نبرد حضور داشته و عقیده داشت مرگ یک روی از دو روی عاقبت پیکار و جنگ است.

قباد یا قباد پیر در نبرد نوذر با افراسیاب هنگامی که بارمان از سپاه تورانیان پا به میدان نهاد و هماورد طلبید و هیچ کس از سپاه ایران یارای برابری ومقابله با او را نداشت با وجود کهولت سن پا به میدان می گذارد و نبرد جانانه ای انجام میدهد و در نهایت بدست بارمان کشته می شود.

لیست اشعار :

بخش ۱۴ – فریدون

پادشاهی نوذر – بخش ۴

قبلی «
بعدی »