شخصیت های شاهنامه – فرود

ورا نام کردند فرخ فرود – به تیره شب آمد چو پیران شنو

نام : فرود

نام کامل : فرود سیاوش

محل مرگ فرود : دژ کلات چرم بدست طوس و سپاه ایران زمین

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به کیقباد می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر فرود : سیاوش

مادر فرود : جریره

برادران فرود : کیخسرو

توضیحات شخصیت :

فرود در اسطوره‌های ایرانی، پسر سیاوش و مادرش جریره دختر پیران است . کیخسرو، برادر ناتنی فرود، از محل زندگی او به‌خوبی خبر داشت، ولی هیچ‌گاه قسمت نشد این دو برادر به دیدار یکدیگر نائل شوند. روزگار به گونه‌ای بر سر ایشان سرنوشت راند که دیدار آن دو در این جهان هیچ‌گاه میسّر نگشت.

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۱۰

داستان سیاوش – بخش ۱۸

داستان سیاوش – بخش ۲۱

داستان سیاوش – بخش ۲۲

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

قبلی «
بعدی »