شخصیت های شاهنامه – فرطوس

 سر سرفرازان و فرطوس نام – برآرد ز گودرز و از طوس کام

نام : فرطوس

ملیت : تورانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

توضیحات شخصیت :

مبارزی است از لشکر افراسیاب و ضابط چغان بوده که موضعی است از ترکستان.

لیست اشعار :

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

قبلی «
بعدی »