شخصیت های شاهنامه – فرطوس مهندس رومی

نام : فرطوس

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : رومی

توضیحات شخصیت :

نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

قبلی «
بعدی »