شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد پسر ویسه

به نزدیک لهاک و فرشیدورد – سراسر سخنها همه یاد کرد

نام : فرشیدورد

محل مرگ : نبرد دوازده رخ بدست گستهم

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به ویسگان می رسد

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر فرشیدورد : ویسه

برادران فرشیدورد : پیران، هومان، بارمان، کلباد، لهاک، نستیهن

توضیحات شخصیت :

فَرشیدوَرد از برادران پیران است که در جنگ دوازده رخ پس از کشته شدن پیران به همراه برادر دیگر خود لهاک گریخت. گستهم آندو را تعقیب کرد و کشت

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۱۲

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »