شخصیت های شاهنامه – فرانک

فرانک بدش نام و فرخنده بود – به مهر فریدون دل آگنده بود

نام : فرانک

محل تولد فرانک : شیلا در کره جنوبی

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان،

تبار : تبار پدری به شاهزاده کره ای می رسد

ملیت : دودمان شیلا

وابستگان :

همسرفرانک : آبتین

فرزندان فرانک : فریدون، کیانوش و برمایه

توضیحات شخصیت :

فرانک هر چند در شاهنامه سخن و ردپایی از خاندان و زادگاه او نیست اما در کوشنامه دختر پادشاه کشور شیلا در کره جنوبی امروزی است که با آبتین ازدواج می‌کند. در شاهنامه، مادر فریدون و همسر آبتین است. فرانک و آبتین احتمالاً در دهکده‌ای در ایران‌زمین به دور از دسترسی مأموران ضحاک با دامداری و شکار زندگی می‌نمود. آبتین عاقبت به دست کارگزاران حکومت گرفتار و مغزش خوراک مارهای ضحاک شد.

ضحاک پیش از تولد فریدون در خواب دیده بود که پایان سلطنتش به دست فریدون است، وقتی تعبیر خواب و علت دشمنی فریدون را از موبدان پرسید آن‌ها در جواب اظهار نمودند چون حیات پدرش توسط مأموران تو پایان خواهد یافت. ضحاک عزم خود را جزم کرده و با تمام قوای نظامی می خواست خانواده فریدون را پیش از تولد فریدون یافته و نابود نماید. فرانک از بیم روزبانان ضحاک کودک و گاو پرمایه را به بیشه‌زاری برد و هر دو را به دشتبان بیشه‌زار سپرد تا از آسیب عوامل ضحاک در امان باشند. او از دشتبان خواست فریدون را با شیر آن گاو بپرورد. آنگاه فرانک پس از سه سال، کودک را از دشتبان پس گرفت. فرانک تا پادشاهی فریدون باقی است و هنگام شنیدن خبر پادشاهی فریدون بذل و بخشش فراوان به درویشان و نیازمندان می کند و سپس گنج و خواسته فراوان نیز برای فریدون می فرستد.

لیست اشعار :

ضحاک – بخش ۴

ضحاک – بخش ۵

ضحاک – بخش ۶

بخش ۱ – فریدون

قبلی «
بعدی »