شخصیت های شاهنامه – غرچه

چو سگسار غرچه چو شنگل ز هند – هوا پردرفش و زمین پر پرند

نام : غرچه

ملیت : تورانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

توضیحات شخصیت :

نام یکی از متحدین افراسیاب که با ایرانیان جنگید و سرنوشت  او به طور مفصل در داستان کاموس کشانی آمده است

لیست اشعار :

داستان کاموس کشانی

قبلی «
بعدی »