شخصیت های شاهنامه – عمر بن خطاب

عمر سعد وقاس را با سپاه – فرستاد تا جنگ جوید ز شاه

نام : عمر بن خطاب

توضیحات شخصیت :

در شاهنامه به شخصیت عمر پرداخته نشده اولین بار در آغاز کتاب بخش ۷ هنگام ستایش خلفای راشدین نام از عمر بده می شود و بار دیگر در انتهای کتاب در حمله اعراب از او بعنوان فرمانده و رهبر اعراب که سپاهیان را برای نبرد با ایرانیان می فرستد نام برده می شود.

لیست اشعار :

بخش ۷ – گفتار اندر ستایش پیغمبر

پادشاهی یزدگرد – بخش ۲

پادشاهی یزدگرد – بخش ۱۶

قبلی «
بعدی »