شخصیت های شاهنامه – طورگ

پذیره شدش نامداری بزرگ – کجا نام او بود جنگی طورگ

نام : طورگ

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضحات شخصیت :

دلاوری تورانی از فرماندهان سپاه افراسیاب تورانی

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۸

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »