شخصیت های شاهنامه – طهمورث

پسر بد مر او را یکی هوشمند – گرانمایه طهمورث دیوبند

نام : طهمورث

معنای نام طهمورث : صورت اوستایی نام طهمورث تخمواوروپَ (یعنی اروَپهٔ نیرومند) است؛ که آوانویسی پهلوی آن تخمورو می‌شود

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

لقب های طهمورث  : زیناوند به معنای مسلح

ویژگی‌های طهمورث : بر بند کردن دیوان، آموختن زبان و خط از دیوان، چیدن پشم  و نخ ریسی

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر طهمورث : هوشنگ

فرزندان طهمورث : جمشهید

توضیحات شخصیت :

از تهمورث ، طهمورث یا تهمورس یا تهمورت در  شاهنامه از وی با لقب دیوبند (/دیٓوْبَنْد/) یاد می‌شود و پسر هوشنگ است. لقب دیوبند یادآور چیرگی او بر دیوان و جادوان است که در متون کهن‌تر هم به آن اشاره شده‌است. طهمورث در ابتدای پادشاهی هدفش را شستن جهان از بدیها، کوته کردن دست دیوان از هر جا و آشکار کردن چیزهای سودمند در جهان اعلام داشت.

او از شخصیت‌های اساطیری ایرانی است. وی از پادشاهان پیشدادی  است. تهمورث وزیری داشت زیرک بنام شهراسپ (سحرسپ) که رهنمای تهمورث در کشورداری بود. تهمورث با توجه و اجرای نصایح او، هم پادشاهی دادگستر گشت و هم توانست همه دیوان دوران خویش به دام انداخته اسیر نماید. دیوان خط (نوشتن و خواندن) را به تهمورث آموختند.در شاهنامه به چگونگی مرگ طهمورث اشاره‌ای نشده‌است

نسب تهمورث در متن‌های پهلوی با نسب طهمورث در شاهنامه متفاوت است. برای نمونه در بندهشن بزرگ میان طهمورث و هوشنگ دو تن فاصله‌است: طهمورث پسر ویونگهان پسر انگهت پسر هوشنگ.

روایت سواری بر اهریمن در متون پهلوی به تفصیل بیشتری آمده‌است. خلاصهٔ داستان این است که طهمورث سی‌سال از اهریمن سواری می‌گرفت. تا این که اهریمن همسر تهمورث را به‌وعده فریفت و از او این اطلاع را کسب کرد که در سراشیبی البرز کوه بر طهمورث که سوار بر اهریمن است ترس مستولی می‌شود. اهریمن در مقابل این خدمت زن به وی دو چیز بداد: یکی دشتان بد و دیگری کرم ابریشم. پس اهریمن طهمورت را در آنجا زمین زد و بلعید. بعدها جمشید طهمورث را از شکم اهریمن بیرون کشیده و در استودان دفن کرد.

لیست اشعار :

طهمورث

قبلی «
بعدی »