شخصیت های شاهنامه – شیروی سردار سپاه

سپه را به شیروی بسپرد و گفت – که من خویشتن را بخواهم نهفت

نام : شیروی

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

ویژگی‌های شیروی : سردار سپاه فریدون و گنجور منوچهر

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

شیروی در شاهنامه پهلوان ایرانی در زمان پادشاهی فریدون و سردار سپاه منوچهر در جنگ او با سلم و تور بود که به فرماندهی قارن سردار دیگر منوچهر به گشودن دژ الانان مقر تور که از دریا برآورده شده بود، رفت. او و قارن به‌نیرنگ بر این دژ دست یافته ویرانش ساختند تا سلم نتواند بدانجا پناهنده شود. وی هنگامی که منوچهر به پادشاهی رسید، گنجور او شد.

لیست اشعار :

بخش ۱۲ – فریدون

بخش ۱۳ – فریدون

بخش ۱۹ – فریدون

بخش ۲۰ – فریدون

قبلی «
بعدی »