شخصیت های شاهنامه – شیرزیل

چو بادان پیروز و چون شیرزیل – که با داد بودندو با زور پیل

نام : شیرزیل

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

شیرزیل، در شاهنامه نام یکی از سرداران ایرانی است که برای یاری رساندن به خسروپرویز به آذرآبادگان رفت.

خسروپرویز در این هنگام، راهی روم بود و به جز شیرزیل، سرداران و مرزداران دیگری همچون بادان یا همان باذان نیز به او پیوستند.

همچنین شیرزیل یکی از چهارده دلاوری بود که با برگزیدگان سپاه بهرام چوبین نبرد نمودند.

لیست اشعار :

پادشاهی یزدگرد هجده سال بود – بخش ۳

پادشاهی هرمزد – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »