شخصیت های شاهنامه – شنگل

چو سگسار غرچه چو شنگل ز هند – هوا پردرفش و زمین پر پرند

نام : شنگل

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به شاهان هند می رسد

ملیت : هندی

توضیحات شخصیت :

شنگل پهلوانی است که در همراه کاموس کشانی به درخواست اسفندیار به یاری پیران آمده بود. او سرکرده سپاهیان هند است که همراه خود فیلان جنگی همراه آورده است که در جنگ با رستم از دست او گریزان می شود.

لیست اشعار :

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

قبلی «
بعدی »