شخصیت های شاهنامه – شنگل شاه هند

مگر نامور شنگل از هندوان – که از داد پیچیده دارد روان

نام : شنگل

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

لقب های شنگل : شاه هند

ملیت : هندی

وابستگان :

فرزندان شنگل: سپینود و دو دختر دیگر

توضیحات شخصیت :

از شنگل شاه هندوستان خبر به بهرام گور می رسد که از راه عدل و داد خارج شده است. بهرام نامه ای برای شنگل نوشته، خود در قالب پیک نامه را نزد شنگل می برد. بهرام  نزد شنگل هنر نمایی می کند از کشتی گرفتن با پهلوانان هند تا کشتن گرگ و اژدها. شنگل شیفته بهرام شده و از او می خواهد نزد آنها بماند و دختر خود را هم به همسری بهرام در می آورد. بهرام راز خود را به دختر شنگل گفته و زمانی که شنگل برای شکار به نخجیرگاه رفته بود آنها می گریزند. شاه هند شنگل بدنبال آنها می آید و زمانی که متوجه می شود او بهرام گور شاه ایران زمین است، بسیار شادمان شد. دختر خود را با هدایای فراوان همراه بهرام می فرستد.

لیست اشعار :

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۰

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۱

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۳

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۴

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۵

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۶

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۷

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۸

پادشاهی بهرام گور – بخش ۳۹

پادشاهی بهرام گور – بخش ۴۰

پادشاهی بهرام گور – بخش ۴۲

پادشاهی بهرام گور – بخش ۴۳

پادشاهی بهرام گور – بخش ۴۴

پادشاهی بهرام گور – بخش ۴۵

قبلی «
بعدی »