شخصیت های شاهنامه – سلم

نخستین به سلم اندرون بنگرید – همه روم و خاور مراو را سزید

نام : سلم

نام سلم به زبان اوستایی : سلم که از واژه اوستایی sairama گرفته شده‌ است

محل تولد سلم : آمل

محل مرگ سلم : در میدان نبرد بدست منوچهر

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار پدری به طهمورث دیو بند می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر سلم : فریدون

مادر سلم : شهرناز

همسر سلم : آرزو

برادران سلم : تور و ایرج

توضیحات شخصیت :

سلم نام یکی از سه فرزند فریدون بود که پادشاهی روم بدو رسید و رومیان گویا از تخمه اویند. سلمی‌ها یک تیرهٔ آریایی هستند که نام درستشان همان سرم‌ها (سرمتی) که در شمال قفقاز تا دریای سیاه زندگی می‌کرده‌اند.

فریدون پس از پیروزی بر ضحاک با ارنواز و شهرناز ازدواج کرد و صاحب سه فرزند شد به ترتیب سن: سلم، تور و ایرج. سلم و تور از یک مادر (شهرناز) بودند و ایرج از مادر دیگر(ارنواز) بود. فریدون فرمانروایی جهان را میان سه فرزند خود تقسیم کرد. روم را به سلم سپرد. پس از مدتی سلم و تور به ایرج رشک بردند و ایرج را کشتند. سال‌ها بعد نوهٔ ایرج یعنی منوچهر به جنگ سلم و تور رفت و هر دو را کشت.بنا بر قول مورخین سر سلم به همراه برادرانش تور و ایرج در ساری و محلی به نام سه گنبدان دفن شده‌است.

لیست اشعار :

بخش ۵ – فریدون

بخش ۶ – فریدون

بخش ۷ – فریدون

بخش ۵ – فریدون

بخش ۶ – فریدون

بخش ۷ – فریدون

بخش ۱۳ – فریدون

بخش ۱۴ – فریدون

بخش ۱۶ – فریدون

بخش ۱۸ – فریدون

بخش ۱۹ – فریدون

بخش ۲۰ – فریدون

قبلی «
بعدی »