شخصیت های شاهنامه – سرخه

فرستاد و مر سرخه را پیش خواند – ز رستم بسی داستانها براند

نام : سرخه

محل مرگ سرخه : میدان نبرد بدست زواره برادر رستم

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به زادشم می رسد

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر سرخه : افراسیاب

برادران و خواهران سرخه : شیده، منیژه، فرنگیس

توضیحات شخصیت :

سرخه یکی دیگر از پسران افراسیاب بود. او نخستین کسی است که پس قتل سیاوش توسط تورانیان به تقاص خون سیاوش به همان نحوی که سیاوش به قتل رسید بود به قتل می رسد. تخته سنگ، تشت زرّین و ذبح بمانند گوسفند قصاصی بود که سرخه پسر گرامی افراسیاب به دچار آن شد. نخست نقش گروی زره را طوس خواست ایفا نماید اما با حرف های ملتمسانه سرخه دل طوس برحم آمد و رستم این ماموریت را به برادرش زواره سپرد.

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۱۴

داستان سیاوش – بخش ۱۵

قبلی «
بعدی »