شخصیت های شاهنامه – سباک

یکی نامور بود نامش سباک – ابا آلت و لشکر و رای پاک

نام : سباک

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

نام فرمانروای جهرم در زمان اردشیر پادشاه ساسانی

لیست اشعار :

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۱

پادشاهی اشکانیان – بخش ۱۲

قبلی «
بعدی »