شخصیت های شاهنامه – ساوه شاه

یه ایران بران رای بد ساوه‌ شاه – که نه تخت ماند نه مهر وکلاه

نام : ساوه

محل مرگ ساوه : توسط بهرام چوبین در نبرد کشته می شود

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : تورانی

وابستگان :

فرزندان ساوه شاه : پرموده

توضیحات شخصیت :

ساوه شاه نام یکی از شاهان ترک زاد است که در عهد شاهنشاه هرمزد چهارم ساسانی به ایران حمله کرد. جای گذر سپاه او دشت هری است. نام این خاقان ترک در اصل باغا خاقان بوده که در منابع ایرانی [به اشتباه] ساوه شاه آورده شده است.

در شاهنامه از اندازهٔ سپاه او چهارصد هزار نفر با هزار و دویست پیل جنگی یاد می‌شود.

هرمزد برای رزم با او بهرام چوبینه را به عنوان سپهبد با سفارش مهران ستاد که یکی از در باریان شهنشاه کسری نوشین روان بود گزین می‌کند و سرانجام سپاه او را در هم می‌شکند و سر ساوه شاه را از تنش جدا می‌کند.

لیست اشعار :

پادشاهی هرمزد – بخش ۳

پادشاهی هرمزد – بخش ۴

پادشاهی هرمزد – بخش ۵

پادشاهی هرمزد – بخش ۶

پادشاهی هرمزد – بخش ۷

پادشاهی هرمزد – بخش ۹

پادشاهی هرمزد – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »