شخصیت های شاهنامه – سام

جهان پهلوان سام بر پای خاست – چنین گفت کای خسرو داد راست

نام : سام

نام کامل سام : سام نریمان

محل تولد سام : زابل

محل مرگ سام : زابل بر اثر کهولت سن

منصب سام : شاه زابل، گرکساران، مازندران

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : به گرشاسپ پهلوان و جمشید شاه می رسد

لقب های سام : سام نیرم، جهان پهلوان ، سام یک زخم ، سامِ یل، سام ِ سُوار

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر سام : نریمان

فرزند سام : زال یا دستان

نوه های سام : رستم، زواره، شغاد

توضیحات شخصیت :

سام پسر نریمان، پدر زال و پدر بزرگ رستم از تبار گرشاسپ، پهلوان اسطوره‌ای ایران است. سام پیشوای زابلیان پس از نریمان است او در زمان منوچهر پهلوانی نامدار است که در کنار قارن‌رزم‌زن، سرویمن، شاپور، نستوه، شیدوش، شیروی گردان جنگی ایران را تشکیل می‌دهند و به فرمان فریدون و به کین ایرج منوچهر را یاور هستند. منوچهر هنگام جلوس بر تخت ردان همهٔ اعضا حضور دارند ولی فقط این سام است که بیش از دیگران مورد اعتماد منوچهر است.

از رویدادهای مهم زندگی سام بدنیا آمدن زال و رها کردن زال توسط سام بعلت سپیدی مو اوست. شهرت سام بعلت حضورش در مازندران و نبرد با دیوان مازندران و گرگساران می باشد.

لیست اشعار :

منوچهر – بخش ۱

منوچهر – بخش ۲

منوچهر – بخش ۳

منوچهر – بخش ۴

منوچهر – بخش ۵

منوچهر – بخش ۶

منوچهر – بخش ۷

منوچهر – بخش ۸

منوچهر – بخش ۹

منوچهر – بخش ۱۰

منوچهر – بخش ۱۱

منوچهر – بخش ۱۲

منوچهر – بخش ۱۳

منوچهر – بخش ۱۴

منوچهر – بخش ۱۵

منوچهر – بخش ۱۶

منوچهر – بخش ۱۷

منوچهر – بخش ۱۸

منوچهر – بخش ۱۹

منوچهر – بخش ۲۱

منوچهر – بخش ۲۲

منوچهر – بخش ۲۳

منوچهر – بخش ۲۴

منوچهر – بخش ۲۵

منوچهر – بخش ۲۶

منوچهر – بخش ۲۷

منوچهر – بخش ۲۸

پادشاهی نوذر – بخش ۱

پادشاهی نوذر – بخش ۲

پادشاهی نوذر – بخش ۳

پادشاهی نوذر – بخش ۴

پادشاهی نوذر – بخش ۹

قبلی «
بعدی »