شخصیت های شاهنامه – سام اسفندیار

ز کرمان چو بیورد گرد و سوار – ز شیران چون سام اسفندیار

نام : سام اسفندیار

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به اسفندیار می رسد

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

سام اسفندیار، طبق شاهنامه، وی مرزبان شیراز بود. هنگامی که خسروپرویز در آذربادگان بود، شماری از مرزبانان ایران برای یاریش به او پیوستند. از جمله از شیراز، سام اسفندیار و از کرمان، بیورد در آذربادگان با خسروپرویز همراه شدند

لیست اشعار :

پادشاهی هرمزد – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »