شخصیت های شاهنامه – ساسان پسر بهمن

 پسر بد مر او را یکی همچو شیر – که ساسان همی خواندی اردشیر

نام : ساسان

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به گشتاسپ می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر ساسان : بهمن

همسر ساسان : دختری از بزرگان نیشابور

خواهر ساسان : همای چهرزاد

فرزندان ساسان : ساسان

توضیحات شخصیت :

بهمن اسفندیار پس از به قدرت رسیدن و گرفتن انتقام خون پدر و عموهای خود از خاندان رستم به پادشاهی می پردازد.بهمن را دو فرزند است. پسری به نام ساسان و دختری به نام هما یا همای چهرزاد. بهمن با هما ازدواج می کند و با اینکه پسرش ساسان پسر بزرگ اوست. ولی فرزند هما را جانشین خود معرفی می کند. این باعث می شود ساسان از این امر خشمگین شده و ترک وطن نماید. ساسان به منطقه نشابور رفته با دختر بزرگ آن منطقه ازدواج می کند. ساسان صاحب فرزند پسری می شود که نام او را نیز ساسان می گذارد دیگر از این خاندان خبری نمی شود.

لیست اشعار :

پادشاهی بهمن اسفندیار – بخش ۵

قبلی «
بعدی »