شخصیت های شاهنامه – زواره

نشست از بر رخش و بگرفت راه – زواره نگهبان گاه و سپاه

نام : زواره

محل تولد زواره : زابل

محل مرگ  زواره : کابل با توطعه برادرش شغاد

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به گرشاسپ پهلوان می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر زواره : زال یا دستان

مادر زواره : رودابه

برادران زواره : رستم، شغاد

توضیحات شخصیت :

زواره، پسر زال، یکی از پهلوانان شاهنامه‌است. او و برادرش رستم به دست برادر ناتنی‌شان شغاد کشته شدند. او از کین خواهان خون سیاوش بود و هنگام حمله ایرانیان به کین سیاوش همراه رستم بود وقتی سرخه پسر افراسیاب اسیر گشت زواره او را مانند گوسفند سر برید سرش را بر تشت نهاد همانگونه که سیاوش را گروی زره سر بریده بود.

حضور زواره در میدان‌های جنگ ایران و توران با نبرد هفت گردان آغاز می‌شود. از آن پس در تمامی نبردها در کنار و همراه رستم است از مشهورترین آنها نبرد هفت پهلوان و نبرد با سهراب و نبرد با اسفندیار است و در نهایت در کنار رستم توسط شغاد به قتل می رسد.

لیست اشعار :

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۰

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۱

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۲

سهراب – بخش ۱۴

سهراب – بخش ۱۶

سهراب – بخش ۲۰

سهراب – بخش ۲۱

داستان سیاوش – بخش ۵

داستان سیاوش – بخش ۱۴

داستان سیاوش – بخش ۱۶

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

داستان خاقان چین

داستان بیژن و منیژه

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۴

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۷

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۸

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۹

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۱۱

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۱

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۲

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۴

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۵

داستان رستم و اسفندیار – بخش ۲۹

داستان رستم و شغاد – بخش ۲

داستان رستم و شغاد – بخش ۳

داستان رستم و شغاد – بخش ۴

داستان رستم و شغاد – بخش ۵

قبلی «
بعدی »