شخصیت های شاهنامه – زهیر

سر مایه و پیشروشان زهیر – که آهو ربودی ز چنگال شیر

نام : زهیر

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

نام دلاوری ایرانی در سپاه کیخسرو پادشاه کیانی که در نبرد پایانی کیخسرو با افراسیاب حضور داشته است.

لیست اشعار :

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »