شخصیت های شاهنامه – زنگله

چو دیگر فروهل بد و زنگله – برون تاختند از میان گله

نام : زنگله

محل مرگ زنگله : نیرد دوازده رخ بدست فروهل

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

زنگله سردار تورانی است که در نبرد دوازده رخ همرزم فروهل قرار می گیرد و فروهل در نبرد زنگله را تیر باران می کند و یک تیر خدنگ از زره او میگذرد و زنگله بر روی اسب جان میدهد

لیست اشعار :

داستان دوازده رخ

قبلی «
بعدی »