شخصیت های شاهنامه – زریر

یکی نام گشتاسپ و دیگر زریر – که زیر آوریدی سر نره شیر

نام : زریر

نام زریر در اوستا : در اوستا زَیری‌وَیری آمده است که به معنی زرّین جوشن است

محل تولد زریر : بلخ

محل مرگ زریر : نبرد اول با ارجاسپ تورانی بدست بیدرفش

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به هوشنگ می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر زریر : لهراسب

برادران زریر : گشتاسپ

فرزندان زریر : بستور

توضیحات شخصیت :

زَریر نام پسر لهراسب و برادر گشتاسب است.  در یکی از جنگهای دینی ایرانیان با تورانیان پهلوانی بنام بیدرفش او را با تیری زهرآلود از پا در آورد. زریر بعنوان مشاور و دست راست گشتاسپ بوده ضمن اینکه در اختلاف بین لهراسپ پدر و گشتاسپ بر سر پادشاهی در هر دوبار که گشتاسپ ترک وطن نمود این زریر بود که به دنبال برادر رفته است.

لیست اشعار :

پادشاهی لهراسپ – بخش ۲

پادشاهی لهراسپ – بخش ۳

پادشاهی لهراسپ – بخش ۴

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۲

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۵

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۶

پادشاهی لهراسپ – بخش ۱۷

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۴

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۶

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۷

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۳

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۴

قبلی «
بعدی »