شخصیت های شاهنامه – زرسپ

چنین گفت پس پهلوان با زرسپ – که بفروز دل را چو آذرگشسپ

نام : زرسپ

محل مرگ زرسپ : دژ کلات چرم بدست فرود سیاووش

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به منوچهر می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر زرسپ : طوس

توضیحات شخصیت :

زرسپ پسر توس است که همراه پدر در نبرد با فرود سیاووش شرکت کرده و در این نبرد بدست فرود کشته می شود.

لیست اشعار :

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

قبلی «
بعدی »