شخصیت های شاهنامه – زادشم

یکی یاد کرد از نیا زادشم – هم از تور بر زد یکی تیز دم

نام : زادشم

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به فریدون می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر زادشم : تور

مادر زادشم : آزاده

فرزندان زادشم : پشنگ

توضیحات شخصیت :

زادشم  پسر تور است و پدر پشنگ و پادشاه توران بود. روزگار ایرانیان و تورانیان در دوران زمامداری زادشم به آشتی گذشت.

اوضاع زادشم در شاهنامه مشوّش است و صراحتاً اشاره‌ای نگشته که او چه کسی است، فقط زمانی که پشنگ از مرگ منوچهر پادشاه ایران آگاه می‌گردد جسور شده موضوع حمله به ایران را در میان سرداران و ولیعهد خویش افراسیاب در میان می‌گذارد. پشنگ مسئله کین نیا زادشم را بهانه قرار می‌دهد و چون هیچ سندی در باب قتل نیا زادشم در شاهنامه عنوان نمی‌شود بنا بر این به ظن غالب زادشم باید لقب تور باشد یا ممکن است تور لقب زادشم باشد

لیست اشعار :

پادشاهی نوذر – بخش ۲

پادشاهی گرشاسپ – بخش ۱

قبلی «
بعدی »