شخصیت های شاهنامه – رویین

به نزد سیاوُش فرستاد یار – چو رویین و چون شیدهٔ نامدار

نام : رویین

محل مرگ رویین : نبرد دوازده رخ بدست بیژن

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبارِ پدری به ویسه و زادشم و فریدون می رسد.

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر رویین : پیران

مادر رویین : گلشهر

خواهران رویین : جریره و سه خواهر دیگر

توضیحات شخصیت :

رویین تنها پسرِ پیران است که در جنگ دوازده رخ به دست بیژن کشته شد. رویین سفیر و حامل آخرین پیام پیران به گودرز میان اردوگاه طرفین از کوه کنابد به کوه زیبد بود، او وقتی به اردگاه سپاه ایران رسید مورد استقبال گودرز قرار گرفت یک هفته مهمان بود تا پاسخ را گرفته نزد پدر ببرد

ششمین نبرد تن به تن در جنگ دوازده‌رخ پیکار میان رویین با بیژن حادث شد. هر دو سوار بر اسب کمان‌ها آماده چپ و راست میدان گرد هم گشتند یکدیگر را آماج هدف تیر قرار دادند امّا کاری از پیش نرفت. بیژن دست به عمود برده و فرصت یافت ضربه‌ای بسر رویین کوبید که از زیر کلاه‌خئود خون و مغزش فرو ریخت و از پدر کمک خواست و در دم جان داد

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۲

داستان کاموس کشانی

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »