شخصیت های شاهنامه – رستم فرخزاد

ازان پس فرخ زاد برپای خاست – ازان انجمن سر برآورد راست

نام : رستم فرخزاد

محل تولد رستم فرخزاد : آذربایجان

محل مرگ رستم فرخزاد : نبرد قادسیه

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : از خاندان اسپهبدان

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر رستم فرخزاد : فرخ هرمز

برادران رستم : فرخزاد هرمز

توضیحات شخصیت :

رستم فرخزاد یک اشراف‌زاده ایرانی از خاندان اسپهبدان بود که در دوران شاهنشاهی پوران‌دخت و یزدگرد سوم به عنوان اسپهبد آذربایجان و خراسان گماشته شده بود. تاریخ رستم فرخ‌زاد را به عنوان یک شخصیت تاریخی، یکی از قهرمانان شاهنامه و یکی از شخصیت‌های محبوب ملی‌گرایان ایرانی به یاد دارد. که جایگاه رستم فرخزاد در شاهنامه در این متن مد نظر می باشد.

در سال‌های پایانی واپسین جنگ ایران و روم، رستم و فرخ هرمز در برابر شاهنشاه شورشیدند و بدون مقاومت به  رومیان اجازه دادند تا وارد آذربایجان شود این باعث شد دودمان‌های اشرافی ایرانی با یکدیگر همدست شده و از اطاعت از خسرو پرویز امتنا کردند. شیرویه پسر خسروپرویز که پیش از آن در زندان بود، توسط اشراف و با کمک رستم فرخزاد  آزاد شد  شیرویه وارد تیسفون شد و پدرش را زندانی کرد.  خود بر تخت پادشاهی نشست و سه روز بعد، شیرویه به مهرهرمزد دستور داد تا خسرو را نیز اعدام کند. شیرویه ۶ ماه بعد درگذشت و کشور به تشویش دچار شده و به چند پاره شد. پس از یک سری کشمکش دختر خسروپرویر آذرمیدخت به تخت می نشیند او توسط رستم فرخزاد برای انتقام مرگ پدرش فرخ هرمز کشته می شود و پوراندخت بجای او بر تخت می نشیند این تغییر نیز باعث آرامی کشور نشده و در نهایت بزرگان بر تخت نشستن یزدگرد نوه خسروپرویز موافقت می کنند.

اعراب حمله می کنند و در نبرد قادسیه رستم فرخزاد توسط هلال از جنگجوبان اعراب کشته شده و شیرازه کشور و لشگر از هم فرومی پاشد.

لیست اشعار :

پادشاهی یزدگرد – بخش ۹

پادشاهی یزدگرد – بخش ۱۱

قبلی «
بعدی »