شخصیت های شاهنامه – رادمان

چوگردوی و شاپور و چون اندیان – سپهدار ارمینیه رادمان

نام : رادمان

معنای نام رادمان : به معنای رادمنش است

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ارمنی

توضیحات شخصیت:

نام سرداری ارمنی و معاصر خسروپرویز پادشاه ساسانی. رادمان سپهدار خسروپرویز بود

لیست اشعار:

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴

قبلی «
بعدی »