شخصیت های شاهنامه – دارا

چو دارا به تخت مهی برنشست – کمر بر میان بست و بگشاد دست

نام : دارا

مرگ دارا : در منطقه دامغان بدست ماهیار

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به گشتاسپ می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر دارا : داراب

فرزند دارا : روشنک و ساسان

توضیحات شخصیت :

دارا فرزند داراب که در تاریخ به نام داریوش سوم شناخته می شود آخرین پادشاه کیانی در شاهنامه و آخرین پادشاه هخامنشی در تاریخ است دارا به عنوان شخصی تند خود و خود رای معرفی می شود. مدت پادشاهی کوتاهی دارد و در سه بار نبرد با اسکندر شکست خورده و درنهایت در هنگام عقب نشینی بدست ملازمان خود کشته میشود.

لیست اشعار :

پادشاهی دارای – بخش ۱

پادشاهی دارای – بخش ۲

پادشاهی دارای – بخش ۳

پادشاهی دارای – بخش ۴

پادشاهی دارای – بخش ۵

پادشاهی دارای – بخش ۶

پادشاهی دارای – بخش ۷

پادشاهی دارای – بخش ۸

پادشاهی دارای – بخش ۹

پادشاهی دارای – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »