شخصیت های شاهنامه – داراب

سیم روز داراب کردند نام – کز آب روان یافتندش کنام

نام : داراب

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به گشتاسپ می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر داراب : بهمن

مادر داراب : همای چهرزاد

همسران داراب : ناهید دختر فیلقوس و یک دختر ایرانی

فرزندان داراب : اسکندر از ناهید و دارا از همسر ایرانی

توضیحات شخصیت :

داراب (کی‌داراب)، یکی از شاهان ایران در شاهنامه است، که پدر دارا شناخته می‌شود. با توجه به تاریخ سنتی ایران، داراب با داریوش دوم هخامنشی همسان انگاشته می‌شود. داریوش دوم پدر اوستانوس و اوستانوس پدر آرشام دوم و آرشام دوم پدر داریوش سوم بوده‌است، و بنابراین داریوش سوم (دارا) نسب‌اش با سه نسل فاصله به داریوش دوم می‌رسد، و به‌همین جهت در تاریخ سنتی، داراب را پدر دارا دانسته‌اند.

داراب در یکی از نبردهای خود با روم، با فیلقوس نبرد می‌کند و سپاه او را شکست می‌دهد و پس از آشتی، ناهید دختر فیلقوس را به همسری برمی‌گزیند و با خود به ایران می‌آورد. داراب از ناهید به دلیل نفس بد بویش دل‌آزرده می‌شود و او را که باردار است به روم بازمی‌گرداند. اسکندر از ناهید در خانهٔ فیلقوس به دنیا می‌آید. به دلیل ترس از سرافکندگی تولد اسکندر مستور می‌ماند و اسکندر پسر فیلقوس شناخته می‌شود. بدین سبب کینهٔ ایرانیان در دل رومیان ریشه می‌دواند

داراب که همسر دیگری برگزیده است، دارا از او زاده می‌شود. داراب پیش از مرگ دارا را جانشین خود می‌کند و درمی‌گذرد

لیست اشعار :

پادشاهی همای چهرزاد – بخش ۲

پادشاهی همای چهرزاد – بخش ۳

پادشاهی همای چهرزاد – بخش ۴

پادشاهی همای چهرزاد – بخش ۵

پادشاهی همای چهرزاد – بخش ۶

پادشاهی همای چهرزاد – بخش ۷

پادشاهی داراب – بخش ۱

پادشاهی داراب – بخش ۴

قبلی «
بعدی »