شخصیت های شاهنامه – خشاش

یکی بود نامش خشاش دلیر – پذیره نرفتی ورا نره شیر

نام : خشاش

منصب : سردار تورانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

توضیحات شخصیت :

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی که در نبرد خاقان چین با گشتاسپ حضور داشت.

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۹

قبلی «
بعدی »