شخصیت های شاهنامه – خسرو زورستان

کی مرد بد پیر خسرو به نام – جوانمرد و روشن‌دل و شادکام

نام : خسرو زورستان

محل مرگ خسرو : مشخص نیست

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به کی پشین می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر خسرو زورستان : بهرام چهارم

خلاصه شخصیت :

خسرو فرزند بهرام چهارم، سیزدهمین شاهنشاه ساسانی بود. گروهی از اشراف پس از مرگ پسرعمویش شاپور چهارم، او را به عنوان شاهنشاه اعلام کردند. بهرام پنجم (بهرام گور)، دیگر پسرعموی خسرو، با این تصمیم اشراف مخالفت کرد و از شاه حیره تقاضای پشتیبانی نظامی کرد و او لشکری به بهرام گور داد. سپس بهرام گور به تیسپون تاخت و قول داد که همانند پدرش، یزدگرد یکم (یزدگرد بزه‌کار) پادشاهی نخواهد کرد. بر طبق شاهنامه، بهرام گور پیشنهاد کرد که جامه و تاج شاهی بین دو شیر قرار داده شود، کسی که بتواند شیرها را کشته و آنها را بردارد، شاه ایران شناخته شود. در این مسابقه که گفته می‌شود خسرو از شرکت در آن سرباز زد، بهرام گور موفق شد شیرها را کشته و تاج و تخت را بردارد و به این ترتیب شاهنشاه ایران شود. در مورد سرنوشت خسرو چیزی دانسته نیست.

لیست اشعار :

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۰

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۱

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۶

پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – بخش ۱۷

قبلی «
بعدی »