شخصیت های شاهنامه – خراد

چو بشنید زو شاه سوگند خورد – به خراد برزین و خورشید زرد

نام : خراد برزین

توضیحات شخصیت :

در شاهنامه‌، از دبیران‌ و بزرگان‌ کی‌نژاد، مشاور هرمز ساسانی‌ و سپس‌ سردار خسروپرویز در جنگ‌ با بهرام‌ چوبین‌. خُرّاد از سوی‌ هرمز برای‌ آگاهی‌ از چندوچون‌ سپاه‌ ساوه‌ شاه‌ با ارمغان‌ و نامه‌ای‌ نیرنگ‌آمیز نزد او رفت‌ و تظاهر به دوستی کرد. چون‌ ساوه‌ در دشت‌ هرات‌ با سپاه‌ بهرام‌ روبه‌رو شد، به‌ سرزنش‌ خُرّاد برخاست‌. خُرّاد دروغی آورد و ساوه را از نگرانی درآورد، اما شبانه‌ گریخت‌ و خود را به‌ سپاه‌ بهرام‌ رساند و او را از جنگ‌ با ساوه‌ برحذر داشت‌. هنگامی‌ که‌ بهرام‌ چوبین‌ سر به‌ شورش‌ برداشت‌ خُرّاد شبانه‌ از بلخ‌ گریخت‌ و به‌ هرمز پیوست‌. خُرّاد از سوی‌ خسروپرویز به‌ نزد قیصر روم‌ و خاقان‌ چین‌ رفت‌. او در چین‌ مردی‌ ترک‌ را به‌ نام‌ قلون‌ برای‌ کشتن‌ بهرام‌ به‌ مَرْوْرود فرستاد، که‌ مأموریت‌ با موفقیت‌ انجام‌ پذیرفت‌.

لیست اشعار :

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۱

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۶

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۱۹

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۴

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۶

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۲۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳۹

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴۶

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴۸

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴۹

قبلی «
بعدی »