شخصیت های شاهنامه – جهن

سپهبد گزین کرد کلباد را – چو گرسیوز و جهن و پولاد را

نام : جهن

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به زادشم نوه فریدون می رسد

ملیت : تورانی

وابستگان :

پدر جهن : پشنگ

برادران جهن : گرسیوز، افراسیاب، اغریرث

توضیحات شخصیت :

جَهن پسر چهارم پشنگ شاه توران است. کیخسرو شاه ایران جهن را اسیر کرد و پس از کشتن افراسیاب به کین سیاوش، فرمانفرمایی توران را به او داد.

جنگ برزگ، آخرین نبرد کیکاووس و افرسیاب است و کیخسرو نوه هر دو پادشاه ایران و توران بجانبداری از کیکاووس نیای پدری، بر علیه افراسیاب نیای مادری وارد میدان جنگ شده است. افراسیاب با تمام دودمان خویش در درجنگ مشارکت دارد که شکست او بمنزله نابودی تمام خاندان سلطنتی خواهد بود.

افراسیاب پیش از آغاز جنگ از کیخسرو خواست فرماندهی جنگ را به کاووس یا گودرز بسپارد تا دستش بخون نوهٔ خود یعنی کیخسرو آلوده نگردد، درخواست دیگر افراسیاب جنگ تن به تن با کیخسرو بود تا مانع کشته شدن افراد جنگی از دو طرف گردد. جهن در این میدان جناح چپ لشکر افراسیاب را بر عهده دارد

لیست اشعار :

داستان سیاوش – بخش ۹

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »