شخصیت های شاهنامه – جندل

کجا نام او جندل پرهنر – بخ هر کار دلسوز بر شاه بر

نام : جندل

دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای

دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان

تبار : تبار فردیدونیان

ویژگی‌های جندل : امین فریدون شاه سخن ور و تیز هوش

منصب : سفیر و فرستاده فریدون به یمن

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

جَندَل یکی از نزدیکان فریدون است. فریدون به او فرمان داد که گرد جهان جستجو کند و از نژاد شاهان سه دختر که شایستهٔ ازدواج با سه پسر اویند بگزیند. جندل پژوهش کنان به یمن رسید و دختران شاه یمن را برگزید.

زمامداری فریدون چون به پنجاه سال رسید صاحب سه فرزند به اسامی سلم، تور و ایرج بود و می‌خواست از اطراف و اکناف عالم سه عروس با اصل و نسب برای فرزندان خویش برگزیند به همین خاطر جندل یکی از نام‌داران کشور را مأموریت داد تا گرد جهان بگردد سه دختر مناسب با نشانه‌های توصیه شده  پیدا نماید. جندل پس از کنکاش بسیار به دربار سرو شاه یمن می آید و تنها دختران او را لایق و شایسته پسران فریدون می داند و از شاه یمن برای پسران فریدون خواستگاری می کند که در نهایت منجر به ازدواج پسران فریدون و دختران شاه یمن می شود.

لیست اشعار :

بخش ۲ – فریدون

بخش ۳ – فریدون

قبلی «
بعدی »