شخصیت های شاهنامه – جمهور

خنیده بهر جای جمهور نام – به مردی بهر جای گسترده گام

نام : جمهور

محل مرگ جمهور : هند در بستر از بیماری

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : هندی

وابستگان :

برادر جمهور : مای

فرزند جمهور : گو

توضیحات شخصیت :

جُمهور، در شاهنامه، نام شاه هندوستان است. بر اساس توصیف شاهنامه از جمهور، از کشمیر تا مرز چین به فرمان او بود و وی در این محدوده با اقتدار حُکم می‌راند.

جمهور، همسری هوشمند و نژاده(با اصل و نَسَب) داشت که این همسر برای او پسری به دنیا آورد که نامش را گو نهادند.

پس از چندی، جُمهور به بیماری سختی دچار شد و درگذشت و همسر او با برادر جمهور ازدواج می کند و از او نیز صاحب پسری به نام طلخند می شود هنگامی که این دو فرزند بزرگ می شوند هریک ادعای پادشاه دارند و  بعدها پسران او، در برابر یکدیگر ایستادند که به پیروزی گو انجامید. این ماجرا، سرانجام به پیدایش و توسعهٔ شطرنج در هند انجامید.

لیست اشعار :

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۷

قبلی «
بعدی »