شخصیت های شاهنامه – تژاو

گروگرد بودی نشست تژاو – سواری که بودیش با شیر تاو

نام : تژاو

محل مرگ : میدان نبرد به دست گیو به انتقام خون بهرام

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

منصب : مرزبان توران زمین

ملیت : تورانی

نشان پرچم ( درفش ) : پلنگ نشان

توضیحات شخصیت :

تژاو در شاهنامه پهلوانی تورانی و داماد افراسیاب شاه توران است. در اولین جنگی که به کین خواهی سیاوش درگرفت گیو او را زنده به کمند گرفت و به کین برادرش بهرام کشت.

در حملات تلافی جویانهٔ ایرانیان به رهبری طوس فرصت نبرد با تژاو پیش‌ آمد که محل مرزبانی او دژ یا شهردژی بود بنام گروگرد. با نزدیک شدن سپاه ایران، تژاو شبانه چوپانی کبوده را به جاسوسی و شناسایی به اردوی ایرانیان فرستاد تا به استعداد و نفرات ایرانیان پی‌ببرد تا در نبرد پیش‌دستی کند. اما کبوده در این کار خبره نبود و همان شب بدام بهرام افتاد وکشته شد. تژاو از دیر کردن کبوده نگران شد

تژاو در حمله پیش‌دستی نمود و با درفش پلنگ نشان به اردوی ایرانیان زد، اما گیو دیگر سرداران به مقابل او آمدند و با تهدیدات همدیگر را مخاطب قرار دادند. از ایرانیان با خشم سرکرده سپاه پرسیده شد و جواب شنید: کنون خواهی دید رزم شیر‌سوار در جهان، نامم تژاو، نژادم از ایران، تخمهٔ شیران. اکنون مرزبان این کشورم و داماد شاه نبرد در می گیرد ، ریونیز فرزند شاه کاوس کشته میشود. و بهرام برای بازگرداندن تاج او به میدان می رود و تاج ریو را باز می گرداند اما تازیانه خود را  که نام  بهرام بر روی آن حک شده در میدان نبرد بر جای میگذارد. بهرام شب هنگام با وجود مخالفت گیو بردارش برای بازگرداندن تازیانه خود به میدان می رود اما اسیر دست تورانیان شده و پس نبرد سختی توسط تژاو کشته می شود گیو و بیژن بدنبال بهرام آمده او را نیمه جان درمیدان نبرد می بینند و گیو تژاو را به انتقام خون بهرام گرفته و سر از بدنش جدا می سازد.

لیست اشعار :

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

قبلی «
بعدی »