شخصیت های شاهنامه – توابه

گرازه برون آمد و گستهم – ابا برته و زنگه یل بهم

نام : برته

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به توابه می رسد

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

برته (بُرته یا بَرته) در شاهنامه مبارزی ایرانی از تبار توابه است که در جنگ دوازده رخ هماورد کهرم پهلوان تورانی بود و او را در میدان نبرد کشت.

لیست اشعار :

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان دوازده رخ

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »