شخصیت های شاهنامه – بیژن (یزدگرد)

یکی پهلوان بود گسترده کام – نژادش ز طرخان و بیژن بنام

نام : بیژن

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به طرخان تورانی می رسد

لقب های بیژن : بیژن طرخان

ملیت : طخاری ترک

توضیحات شخصیت :

هنگام حمله ی اعراب یزدگرد به سمت مرو عقب نشینی می کنددر مرو از سوی مرزبان مرو ماهوی سوری- که به احتمال از خاندان سورن بود- نخست مورد استقبال قرار گرفت ولی در آینده به ظاهر به دلیل خیانتی که ماهوی در مال یزدگرد کرده بود میان آنان کدورتی رخ‌داد.

ماهوی سوری بیژن طرخان سرکردهٔ طوایف هپتالی طخارستان را به گرفتن یزدگرد، تشویق کرد. این بیژن ترخان در آغاز رابطهٔ خوبی با یزدگرد داشته‌است، ولی سپس رابطه‌یشان به دلیلی به تیرگی گراییده‌است.میان سپاه بیژن به فرماندهی برسام و یزدگرد نبردی درمی‌گیرد، اگرچه نیروهای ماهوی در کنار سپاه یزدگرد بودند، ولی به اشارهٔ او در میدان از شاهنشاه جداشده و به سپاه برسام پیوستند. در نتیجه یزدگرد شکست خورد و گریخت و در آسیابی مخفی می شود بیژن از کشتن شاه که گناهی بزرگ می دانسته خودداری کرده اما ماهوی با وعده پول و جواهرات شاه، آسیابان را وادار به کشتن یزدگرد می کند.

لیست اشعار :

پادشاهی یزدگرد – بخش ۱۰

پادشاهی یزدگرد – بخش ۱۴

پادشاهی یزدگرد – بخش ۱۵

پادشاهی یزدگرد – بخش ۱۶

قبلی «
بعدی »