شخصیت های شاهنامه – بیورد (کرمان)

ز کرمان چو بیورد گرد و سوار – ز شیران چون سام اسفندیار

نام : بیورد

نام کامل بیورد : بیورد کرمان چون مرزبان کرمان بود

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

ملیت : ایرانی

توضیحات شخصیت :

بیوَرد در شاهنامه نام مرزبان کرمان است. هنگامی که خسروپرویز در آذربادگان بود، شماری از مرزبانان ایران برای یاریش به او پیوستند. از جمله از شیراز، سام اسفندیار و از کرمان، بیورد در آذربادگان با خسروپرویز همراه شدند.

لیست اشعار :

پادشاهی هرمزد – بخش ۱۰

قبلی «
بعدی »