شخصیت های شاهنامه – بیوردکاتی

چو کاموس و منشور و خاقان چین – چو بیورد و چون شنگل بافرین

نام : بیورد

نام کامل : بیورد کاتی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

منصب بیورد : سردار

ملیت : تورانی

توضیحات شخصیت :

بیورد در جنگ هماون، در سپاه خاقان‌چین است. جنگ کاموس و خاقان چین مربوط بدوران کیکاووس است و هنوز کیخسرو در توران بسر می‌برد. اراده کیکاووس برای فتح کشورها و سرزمین‌های کوچک پیرامون خویش بویژه اقوام صحراگرد مهاجم شمالی، اینک پس از جنگ مازندران و هاماوران سپاه ایران را به جنگ کوه هماون سر گرم نموده است. در این نبرد طوس و گودرز شکست‌های نسبتاً کاری محتمل شده‌اند در واقع حریف کاموس و خاقان چین دو پیشوای صحراگردان نیستند و امید دارند تا رستم از زابل آید تا سرنوشت جنگ تغییر یابد. سپاه ایران در کوه‌هماون سنگر گرفته و سپاه بیشمار خاقان‌چین در دشت و اراضی پائین دست آن، خاقان متحد افراسیاب از پیران می‌خواهد تا از خیمه‌گاه بیرون روند و وضعیت سپاه ایران را از نزدیک بررسی نمایند

لیست اشعار :

داستان کاموس کشانی

قبلی «
بعدی »