شخصیت های شاهنامه – بیطقون

 خردمند را بیطقون بود نام – یکی رای زن مرد گسترده کام

نام : بیطقون

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : اسکندر

ملیت : یونانی

توضیحات شخصیت :

بیطقون در شاهنامه نام وزیر دانا و خردمند اسکندر است. بر مبنای توصیف شاهنامه، گاهی قیصر او را به تدبیر و چاره گری بر جای خویش می‌نشاند مهمترین نقش بیطقون در داستان قیدافه است که با هماهنگی اسکندر خود را به جای اسکندر معرفی می کند تا بتوانند اسکندر را بعنوان یک پیام رسان نزد قیدافه بفرستند.

لیست اشعار :

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۲

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۳

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۴

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۵

پادشاهی اسکندر – بخش ۲۷

قبلی «
بعدی »