شخصیت های شاهنامه – بوالفضل

گرانمایه بوالفضل دستور اوی – که اندر سخن بود گنجور اوی

نام : ابولفضل محمد بن عبیدالله بلعمی

توضیحات شخصیت :

بوالفَضل در بیان شاهنامه اشاره دارد به نام ابوالفضل محمّد بن عبیدالله بلعمی، دستور خردمند و پُرهنر ِنصر بن احمد سامانی که مردی ادیب و فرزانه بود.

بر مبنای روایت شاهنامه، بوالفضل به فرمان ِنصر بن احمد، کلیله و دمنه را از زبان تازی به پارسی برگردان نمود و رودکی آن را به چکامه (شعر) پارسی درآورد.

لیست اشعار :

پادشاهی کسری نوشین روان – بخش ۸

قبلی «
بعدی »