شخصیت های شاهنامه – بهرام

چو طوس و چو گودرز کشوادگان – چو بهرام و چون گیو آزادگان

نام : بهرام

محل تولد بهرام : ایران اردبیل

محل مرگ بهرام : در میدان نبرد بدست تژاو تورانی

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : به کاوه آهنگر می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر بهرام : گودرز

برادران بهرام : گیو ، رهام ، هجیر

توضیحات شخصیت :

بهرام گودرز، از پهلوانان روزگار کیکاووس و کیخسرو است که به سبب نرمخویی و بردباری و وفاداری، از محبوبترین چهره‌های شاهنامه به شمار می‌رود. او از خاندان گودرزیان است که شاهزادگان اشکانی بوده‌اند.

بهرام و برادرانش بیژن و گیوورهام، پسران نامدار گودرز، از میان ۷۸ فرزند او و نواده کشواد زرین کلاه ظاهراً از نسل کاوه آهنگرند.

نخستین‌اشاره به بهرام در شاهنامه آنجاست که از حضور او در مجلس رستم در نَوَند سخن می‌رود. سپس در ماجراهایی است که به رفتن سیاوش به توران می‌انجامد. بهرام در آن‌جا مشاور و پهلوانی است که سیاوش سپاه خود را به او می‌سپارد.

مهم‌‌ترین و چشمگیرترین حضور بهرامِ گودرز در شاهنامه در «داستان فرود» است که در لشکرکشی بزرگ‌ایرانیان به توران، با درفش غُرم نشان شرکت می‌کند و از سوی طوس، سپهسالار‌ایران، مأمور گفتگو با فرود، فرزند سیاوش و جریره، می‌شود تا او را به تسلیم دژ خود فراخواند. گرچه فرود با رهنمود مادر، بهرام را ـ با مغفر سیاوش ـ یار نزدیک پدر می‌داند، اما از رفتن نزد طوس سرباز می‌زند. بهرام بیهوده می‌کوشد تا طوس را از کشتن فرود منصرف سازد،  اما طوسِ خشمگین، در پی احساس حقارت، او را به دنباله روی از رقابت  دیرین  گودرزیان  و  نوذریان  متهم  می‌کند.

با کشته شدن فرود به دست بیژن، بهرام با‌اندوه بسیار، کشتن او را‌اشتباهی جبران ناپذیر با پیامدهایی ناگوار می‌داند.
در  نبردهای کاسه رود، بهرام کبوده تورانی را می‌کشد،  و پس از مرگ ریونیز، شهزاده‌ایران، تاج او را با دلاوری نزد‌ایرانیان بازمی‌آورد  اما تازیانه خود را که نامش بر آن نگاشته شده در میدان بر جا می‌گذارد. بدین سبب، بازمی‌گردد و پس از پیکاری دلیرانه، با سپاه توران، به دست تژاو کشته می‌شود.

لیست اشعار :

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۰

رزم کاووس با شاه هاماوران – بخش ۱۱

سهراب – بخش ۸

سهراب – بخش ۱۲

سهراب – بخش ۲۱

داستان سیاوش – بخش ۵

داستان سیاوش – بخش ۹

داستان سیاوش – بخش ۱۱

داستان سیاوش – بخش ۱۴

پادشاهی کیخسرو شصت سال بود

گفتار اندر داستان فرود سیاوش

داستان کاموس کشانی

داستان خاقان چین

اندر ستایش سلطان محمود

قبلی «
بعدی »