شخصیت های شاهنامه – بهرام چوبین

ولیکن نگه کن بروشن روان – که بهرام چو بینه شد پهلوان

نام : بهرام چوبین

مرگ بهرام چوبین : فرغانه خاقانات غربی ترک

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

تبار : تبار پدری به خاندان مهران

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر بهرام چوبین : بهرام گشنسپ

برادران و خواهران بهرام : گردیه، گردویه، مردانشینا

فرزندان بهرام : مهران، نورشاد، شاپور

توضیحات شخصیت :

بهرام چوبین یا وهرام چوبین یا بهرام ششم یا وهرام چوبینه پسر بهرام گشنسپ از خاندان مهران، یکی از هفت خاندان ممتاز ساسانی بود. بهرام از مردم ملایر بود او به علت بلندی قد و لاغر بودن اندام، به چوبین (مانند چوب) معروف شده بود.
در زمان هرمزد سرزمین ایران از سه جهت ترکان از شرق، اعراب از جنوب و رومیان از غرب مورد تهاجم واقع شد. بیشترین تهدید از جانب ترکان بود لذا هرمز بهرام را که ددر آن هنگام مرزبان ارمنستان و آذربایجان (اثورپاتکان) بود. برای مقابله به سوی ترکان گسیل داشت. بهرام با تعداد کم اما زبده نیروهای خود توانست سپاه بزرگ ساوه شاه را شکست داده غنایم زیادی بدست آورد بر اساس منابع تاریخی پس از این نبرد هرمز او را به نبرد روم و بیزانس فرستاد که بهرام شکست سنگینی خورد هرمزد او را با ارسال لباس زنانه تحقیر و از فرماندهی عزل کرد که این باعث شد بهرام سربه شورش برداشته و با همراهی و اتحاد سپاهیان خود ادعای پادشاهی نماید اما در شاهنامه علت این تحقیر را کوتاهی بهرام در اجرای دستور شاه در امان دادن به فرزند ساوه شاه نوشته شده است.

شورش بهرام ادامه می یابد که باعث آشفتگی کشور می شود سرداران ایران هرمزد را عزل و خسروپرویز را بر جای پدر می نشانند اما بهرام پادشاهی خسرو را نپذیرفته و با او به نبرد بر می خیزد ابتدا خسرو شکست خورده به روم می گریزد و سپس با حمایت روم موفق به شکست بهرام شده بهرام سمت ترکان پناهنده می شود سپس خسرو با هدایایی که برای خاتون همسر خان ترک فرستاد، موجبات کشته شدن بهرام را فراهم کرد.

لیست اشعار :

پادشاهی هرمزد – بخش ۲

ادشاهی خسرو پرویز – بخش ۳

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۴

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۵

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۶

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۷

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۸

پادشاهی خسرو پرویز – بخش ۹

قبلی «
بعدی »