شخصیت های شاهنامه – بنداگشسب

به پشت سپه بود بنداگشسپ – کجا دم شیران گرفتی ز اسپ

نام : بنداگشسپ

منصب بنداگشسپ : رایزن و مشاور هرمز

دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی

دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان

توضیحات شخصیت :

بَنداگُشَسپ، در شاهنامه نام رایزن یا مشاور ِهرمز، پادشاه ایران است. افزون بر این، در شاهنامه بدین نکته نیز در مورد بنداگشسپ پرداخته شده که او، سردار و یاور بهرام چوبین در نبرد با ساوه شاه بوده‌است.

قبلی «
بعدی »