شخصیت های شاهنامه – بستور

پس آزاده بستور پور زریر – به پیش افگند اسپ چون نره شیر

نام : بستور

نام بستور به پهلوی : بست ونیری

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

تبار : تبار پدری به کیقباد می رسد

ملیت : ایرانی

وابستگان :

پدر بستور : زریر

نیای بستور : لهراسب

عموی بستور : گشتاسپ

توضیحات شخصیت :

بَستور (بَست‌َ وَئیری) پسر زریر است. بست وئیری اسم مرکب است از بست (Basta) و وئیری (Vairi) که در اوستا به معنای دریاچه است. نستور هم در شاهنامه همان بستور است که برادرزادهٔ گشتاسب می‌باشد. ن اشتباهاً به جای ب نوشته شده‌است.

در فروردین‌یشت بند ۱۰۳ فروهر پاکدین بستوری (نستور) ستوده شده‌است. بنا بر مندرجات شاهنامه و یادگار زریران بستور به همراهی پسر عمویش اسفندیار، از خون پدر خود زریر انتقام کشید. سلسله نسب بستور به لهراسب و کی‌پشین و بالاخره به کیقباد می‌رسد. سرگذشت بستور و دلاوری‌های او در میدان رزم یکی از داستان‌ها و حماسه‌های رزمی است که در شاهنامه و یادگار زریران آمده‌است و برای ایرانیان به ویژه آموزنده و سرافرازی‌بخش است

لیست اشعار :

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۱

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۳

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۶

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۷

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۱۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۰

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۲۸

پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – بخش ۳۲

قبلی «
بعدی »