شخصیت های شاهنامه – بساد

جوانمرد را نام بساد بود – دلیر و خردمند و هوشیار بود

نام : بساد

نام دیگر بساد : نستاو

منصب بساد : چوپان قیصر روم

دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی

دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان

ملیت : رومی

توضیحات شخصیت :

بَسّاد در شاهنامه نام چوپان قیصر روم است. وی بی آنکه گشتاسپ را بشناسد، مقدم او را گرامی داشت و با او به گرمی سخن گفت. با این وجود، بسّاد حاضر نشد چوپانی را به گشتاسپ بدهد.

لیست اشعار :

پادشاهی لهراسپ – بخش ۵

قبلی «
بعدی »